اشکال کول های میله به صورت دایره ای شکل می باشد که مقصود از اندازه کول؛ اندازه پشت در پشت این دایره سیمانی می باشد.
ضخامت این نوع کول بین 4 تا 5 سانتیمتر و ارتفاع آن بین 23 تا 25 سانتی متر می باشد.

اشکال کول های انباری به صورت تخم مرغی کف تخت یا کف نیمگرد می باشد به اندازه کوچکتر بیانگر بیشترین عرض کول و اندازه بزرگتر بیانگر طول کول می باشد ضمن اینکه ارتفاع آن بین 23 تا 25 سانتیمتر می باشد و ضخامت این نوع کول نیز بین 4 تا 5 سانتیمتر می باشد.