محصولات کارگاه تولیدی خلیج فارس به شرح زیر می باشد:

کول میله در سایزهای 60، 70، 80، 90، 100، 110، 120، 130، 140، 150، 160

کول انباری در سایزهای  90*50، 120*60، 120*80، 140*80،

بلوک ماسه ای 40*20 و 40*10