در هر جایی که نیاز باشد تا از ریزش چاه یا خاک جلوگیری شود کول مورد استفاده می باشد. عمده استفاده این موارد در چاه هاب آب و فاضلاب، سازه نگهبان و کانال های آب می باشد.

اما به ندرت از کول های سایز کوچک برای جایگذاری در فضای سبز پلکانی کنار خیابان ها و زیبا سازی با استفاده از کاشت گل در کول ها نیز استفاده می گردد.