کول انباری ۵۰ در ۹۰

کول انباری (انباره) کولی می باشد که مواد و مصالح استفاده شده در آن همانند کول میله می باشد و تفاوت آن با کول میله (یا دایره) در ظاهر و ابعاد آن می باشد.
از مرسوم ترین کول های انباری و مورد استفاده کول انباری تخم مرغی ۵۰ در ۹۰ می باشد؛ به دلیل کوچک بودن و اینکه راحت تر میتوان داخل چاه جایگذاری کرد این کول بسیار مورد توجه مغنی ها و کارفرمایان می باشد.
ابعاد کول انباری ۵۰ در ۹۰ همانند شکل دارای ارتفاع پشت در پشت ۹۰ و عرض شکم آن بین ۵۰ تا ۵۵ سانتیمتر می باشد که ضخامت آن ۴ تا ۵ سانتیمتر و ارتفاع آن از ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر بسته به ابعاد کول متغیر می باشد.
موارد استفاده این نوع کول های انباری عمدتا در قسمت کانال های شهری و زیر زمینی و یا انباره های چاه آب و فاضلاب استفاده می گردد.