کول انباری ۶۰ در ۱۰۰

کول انباری (انباره) کولی می باشد که مواد و مصالح استفاده شده در آن همانند کول میله می باشد و تفاوت آن با کول میله (یا دایره) در ظاهر و ابعاد آن می باشد.
از جمله کول های انباری غیر مرسوم ولی مورد استفاده کول انباری تخم مرغی ۶۰ در ۱۰۰ می باشد؛ این نوع کول انباری خیلی مرسوم نیست چرا که بیشتر کول انباری ۵۰ در ۹۰ عرف می باشد و در جاهایی که نیاز به کول بزرگتر باشد کول انباری ۶۰ در ۱۲۰ استفاده می گردد.
طول این کول ۱۰۰ و عرض شکم آن ۶۰ می باشد. ضمن این که این کول دارای ارتفاع ۲۳ تا ۲۵ و ضخامت جداره ۴ تا ۵ سانتیمتر می باشد.
با این حال در یک سری موارد خاص از جمله کانال های زیر زمینی و یا زهکشی ها این نوع کول استفاده می گردد.