کول انباری ۸۰ در ۱۲۰

کول انباری (انباره) کولی می باشد که مواد و مصالح استفاده شده در آن همانند کول میله می باشد و تفاوت آن با کول میله (یا دایره) در ظاهر و ابعاد آن می باشد.
یکی از کول های انباری مورد استفاده کول انباری تخم مرغی ۸۰ در ۱۲۰ می باشد که اصطلاحا به آن کول ۱۲۰ تخم مرغی می گویند. دلیل این نام گذاری آن است که این کل با کول ۱۲۰ در ۶۰ کف تخت اشتباه گرفته نشود.
ابعاد کول انباری ۸۰ در ۱۲۰ همانند شکل دارای ارتفاع پشت در پشت ۱۲۰ و عرض شکم آن بین ۸۰ تا ۸۵ سانتیمتر می باشد که ضخامت آن ۴ تا ۵ سانتیمتر و ارتفاع آن از ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر بسته به ابعاد کول متغیر می باشد.
این نوع کول انباری از جمله کول های سایز بزرگ محسوب می شود و عمده استفاده آن در کانال های زهکشی از جمله متروها استفاده می گردد.