کول انباری ۸۰ در ۱۴۰

از جمله کول های انباری سایز بزرگ که البته به ندرت و معمولا در جاهای خاص استفاده می گردد کول انباری تخم مرغی به ابعاد ۸۰ در ۱۴۰ می باشد.
ارتفاع این کول پشت در پشت ۱۴۰ سانتیمتر و سایز پشت در پشت شکم کول ۸۰ تا ۸۵ سانتیمتر و ضخامت آن ۵ تا ۶ سانتیمتر می باشد.
سایز بالای این کول باعث آسیب پذیری کول می باشد و ایجاب میکند که عیار سیمان بالاتر و ترجیها به جای تسمه از میلگرد برای مسلح کردن آن استفاده گردد. ضمن اینکه ارتفاع این کول ۲۵ سانت نمی باشد و نهایت ارتفاع آن ۲۰ سانتیمتر می باشد و در واقع هر پنج عدد از آن یک متر طول محسوب می گردد.